Subotičke pijace
Subotica Sajam
Veterinarski kontrolni broj i identifikacija proizvoda
27.02.2017

Prodaja na pijacama je uređena Zakonom o trgovini, koji propisuje ko i pod kojim uslovima može prodavati na tezgama. Svi prodavci na pijacama znaju da su preduslovi za zaključivanje ugovora o zakupu tezgi ili prodajnih prostora na pijacama, pa tako i nesmetan rad, da su registrovani kao pravna lica i preduzetnici (trgovci) ili da imaju status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. 

Međutim, kada je reč o prodaji hrane životinjskog porekla koja se proizvodi u poljoprivrednim gazdinstvima, zabuna i nejasnoća još uvek ima. Naime, sama registracija poljoprivrednog gazdinstva, koja se dokazuje potvrdom koju izdaje je Ministarstvo finansija i Uprava za trezor, nije dovoljna za legalnu proizvodnju i prodaju hrane životinjskog porekla.

Poljoprivredna gazdinstva koja proizvode mlečne proizvode (uglavnom sir) ili med, imaju obavezu da registruju objekat (prostorije) u domaćinstvu u kojem rade preradu svojih sirovina i da identifikuju odnosno deklarišu proizvod na propisan način.

Rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova objekta izdaje Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i životne sredine, na zahtev vlasnika poljoprivrednog gazdinstva. Uslov za dobijanje pozitivnog odgovora Uprave za veterinu, odnosno rešenja sa veterinarskim kontrolnim brojem, je da objekat (prostorije) ispunjava sanitarno-veterinarske uslove, odnosno opšte i posebne uslove za hranu životinjskog porekla koji su propisani Zakonom o bezbednosti hrane, Zakonom o veterinarstvu i drugim podzakonskim aktima i propisima.

Sa rešenjem o upisu objekta (prostorija) u registar, poljoprivredno gazdinstvo koje je ispunilo ove uslove, dobija i veterinarski  kontrolni broj objekta koji je dužno isticati na deklaraciji proizvoda koji prodaje.

Ova obaveza se podejednako odnosi i na proizvođače mlečnih proizvoda i meda, jer je u oba slučaja reč o hrani životisnjkog porekla.

 Registrovani proizvođači meda se uspisuju u registar objekata, objekta u domaćinstvu za obradu i preradu meda, a proizvođači u registar objekata, objekta za preradu mleka, s tim da se kod prerađivača mleka obično upisuju i vrste sira odnosno mlečnih proizvoda koje mogu proizvoditi.

Objekat (prostorije)

Dobra higijenska praksa, kao preduslov za registraciju objekta (prostorija), zasniva se na principima koji, zavisno od prirode posla i opasnosti vezanih za njega, treba da obezbede da objekti, prostorije i oprema  budu osmišljeni, izgrađeni, smešteni i korišćeni na sledeći način:

- da eventualno zagađenje hrane svedu na minimum;
- da obezbede odgovarajuće održavanje, čisćenje i dezinfekciju, kao i smanjenje zagađenja putem vazduha;
- da površine i materijali, posebno koji su u dodiru sa hranom, budu neotrovni, dugotrajni i da se lako čiste i održavaju;
- da, gde je potrebno, u objektu bude omogućeno održavanje potrebnog nivoa temperature, vlažnosti, strujanja vazduha, i slično;
- da postoji uspešna zaštita od ulaska/prodora i naseljavanja štetočina.

U praksi, kada je reč o konkretnim uslovima to, na primer, znači da objekti (prostorije) treba da budu sazidani od čvrstih/trajnih materijala, da mogu lako da se održavaju i čiste, a gde je potrebno i dezinfikuju; da se podovi izrade od materijala koji se lako čisti, održava i dezinfikuje; da površine zidova treba da budu od glatkog materijala koji se lako čisti, dezinfikuje i održava; da oblik i materijali unutrašnje površine krova, tavanice i visoko postavljena oprema i uređaji treba da su takvi da sprečavaju kondenzaciju, rast buđi, zadržavanje nečistoće i rasipanje čestica itd.

Identifikacija i deklarisanje proizvoda

Prema Zakonu o bezbednosti hrane obavezne identifikacione oznake se postavljaju na proizvode namenjene tržištu, pre iznošenja iz objekta u kojem se proizvode. Identifikaciona oznaka se može primeniti samo za proizvode iz objekata koji su prethodno ispunili odgovarajuće propisane uslove.

Identifikaciona oznaka treba da je jasno uočljiva za nadležne službe, čitka, neizbrisiva, ovalnog oblika i sa lako prepoznatljivim oznakama, odnosno da sadrži ime ili skraćenicu države iz koje subjekat koji posluje hranom/proizvod potiče i registarski broj/broj odobrenja objekta.

Identifikaciona oznaka (RS broj) je sastavni deo deklaracije proizvoda, koja treba da sadrži ime (vrstu) proizvoda, podatke o proizvođaču, neto težinu, rok upotrebe i preporuku za čuvanje proizvoda.

Identifikaciona oznaka se može postaviti otiskivanjem (pečat) neposredno na proizvod (korišćenjem odobrenih boja), na materijal za umotavanje ili na pakovanje, štampanjem na etiketu nalepljenu na proizvod, odnosno materijal za umotavanje ili pakovanje.

Ukoliko će proizvod biti neposredno isporučen krajnjim korisnicima, identifikaciona oznaka se može postaviti samo na spoljašnju površinu pakovanja.

Identifikacione oznake/etikete treba držati na sigurnom mestu i voditi računa ko sa njima raspolaže i u koje svrhe, da bi se opasnost od zloupotrebe svela na najmanju moguću meru.

Identifikaciona oznaka treba da se postavi na način da se njena celovitost prilikom otvaranja nepovratno naruši, odnosno, da postanu neupotrebljive ukoliko se umotani ili upakovani prehrambeni proizvod otvori..

Sledljivost

Zakon o bezbednosti hrane nalaže da u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane mora biti obezbeđena sledljivost. Proizvođač hrane je dužan je da identifikuje svaki subjekt od kojeg nabavlja i kojeg dalje snabdeva hranom, životinjama koje služe za proizvodnju hrane, ili bilo koju supstancu koja se ugrađuje ili se očekuje da će biti ugrađena u hranu ili hranu za životinje.

Kod poljoprivrednih gazdinstava koja proizvode sir od mleka iz vlastitog domaćinstva to u praksi zanči da treba da imaju i zdravstvene i identifikacione markice za životinje koje učestvuju u lancu proizvodnje.

Rečju, muzne krave moraju biti umatičene, proizvođač mora obezbediti uredne mlečne karte, a preporučeno je i da radi ispitivanja u ovlašćenim ustanovama, koja mu mogu bit ii preporuka za bolji plasman svojih proizvoda. 

Povratak...

copyright © 2009  Subotičke pijace  all rights reserved
početna          o nama          pijace          informator          kvalitet          barometar          javne nabavke          kontakt         

menadžment

istorija

o subotici

dokumenti

mlečna

teslina

zelenac

kvantaš