ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА О ИЗМЕНАМА ЦЕНА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима (\”Сл. гласник РС\”, бр. 15/16 и 88/), члана 28. Закона о комуналним делатностима (\”Сл. гласник РС\”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 22. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ (\”Службени лист Града Суботице, бр. 39/21 – пречишћени текст), Градско веће Града Суботице донело је Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга Јавног комуналног предузећа “Суботичке пијаце” Суботица број III-352-1183/2022 дана 29. децембра 2022.године, са применом од 01.02.2023.године.

Сходно наведеном, обавештавамо Вас да ће нови ценовник наших услуга почети да се примењује од 1. фебруара 2023. године, тако да ће нови износи пијачних услуга бити исказани у рачунима који ће бити достављени корисницима почев од фебруара месеца 2023.године.

На основу Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга Јавног комуналног предузећа “Суботичке пијаце” Суботица цене пијачних услуга ће бити увећане за 10 %.

Нови Ценовник ће бити постављен на интернет страници предузећа.