Otpad se mora stalno uklanjati

Početkom aprila JKP „Subotičke pijace“ će pojačati svakodnevno održavanje higijene na Mlečnoj pijaci. Cilj je da kompletan prostor pijace stalno bude čist, te da se kupcima obezbedi nesmetana i bezbedna kupovina. Zato će higjeničar tokom radnog vremena pijace obilaziti prodajne prostore kako bi, zajedno sa prodavcima, što efikasnije uklonio otpad koji nastaje u toku prodaje.

JKP „Subotičke pijace“ apeluju na korisnike usluga da podrže ovu novinu, odnosno pomognu higijeničaru da se otpad koji nastaje tokom prodaje što pre ubaci u pokretni kontejner kako bi kompletan prodajni prostor, naročito oko tezgi sa voćem i povrćem, uvek bio čist i uredan.

Način održavanja higijene na pijacama je propisan Odlukom o upravljanju pijacama, koju je Skupština grada Subotice usvojila krajem prošle godine. Ova odlukaza sve učesnike u pijačnoj prodaji nije samo obaveza nego i preduslov za uspešno poslovanje, jer samo čiste i uredne pijace mogu računati na poverenje kupaca.

Odlukom o upravljanju pijacama je, između ostalog, propisano da je zabranjeno bacati otpadke van korpi, odnosno posuda za sakupljanje smeća i prljati pijačni prostor na bilo koji način (čišćenje voća ili povrća pored prodajnog prostora, prosipanje tečnosti, na primer), kao i držati robu i ambalažu na prolazima i drugim mestima koja nisu za to namenjena.

Kada je reč o higijeni, odluka propisuje i obavezu održavanju čistoće prodajnog mesta u toku radnog vremena pijace, odnošenje otpadaka, ambalaže i drugog smeća u kontejnere, odnosno uklanjanje robe sa tezgi i pijačnog prostora po isteku radnog vremena pijace. Ne treba zaboraviti ni da prodavci imaju obavezu da na prodajnom mestu nose odgovarajuću odeću u skladu sa sanitarnim propisima

Po završetku posla, odnosno radnog vremena pijace, prodavci su dužni da napuste prodajno mesto i uklone preostalu robu. Sva roba koja ostane na tezgama i pijačnom prostoru posle isteka radnog vremena pijace. a koja onemogućava normalno čišćenje pijace, biće uklonjena i odneta  

na deponiju smeća.

Ove, kao i sve ostale odrebe Odluke o upravljanju pijacama, važe za sve pijace kojima upravlja Javno komunalno preduzeće “Subotičke pijace”. a za kršenje ili nepridržavanje ovih pravila, predviđena je i mogućnost raskida ugovora o korišćenju prodajnih prostora na pijacama.

S obzirom da je higijena na pijacama u obostranom interesu korisnika usluga i pijačne uprave, JKP “Subotičke pijace” će nastaviti da rade na unapređenju održavanja čistoće na pijacama, a u planu je i razvrstavanje i reciklaža značajnog dela otpada.